ŠKOLA KLASIČNE GITARE

Kratak osvrt na metodologiju nastave

GitaraDidaktika_Logo_12Sa pojavom savremene koncertne gitare ( 1863 ) naglo rastu izvođačko – tehnički zahtevi koje nameću kompozitori, stvarajući sve složenija muzička dela namenjena ovom instrumentu. Mnogobrojna iskustva sticana dugim nizom godina uzrokovala su različita, ponekad i suprotna mišljenja o načinu kojim bi se rešavali problemi savremene izvođačke tehnike. Početkom XX veka javljaju se prve sistematski pisane metode – škole značajnih umetnika, izvođača i pedagoga koje i danas predstavljaju osnov za izučavanje gitare u muzičkim školama i akademijama širom sveta. Međutim i pored značajnog napretka i sistematizacije koji se jasno uočavaju kod modernih metoda, malo je posvećeno pažnje prvom kontaktu sa instrumentom. Posmatrano sa pedagoške strane, taj prvi kontakt predstavlja osnov celokupne izvođačke tehnike na koji se sigurno može osloniti nadgradnja. Gitara je harmonski instrument sa izuzetno velikim tonsko – tehničkim mogućnostima. Polifonija, promena boje tona u toku izvođenja, različiti zvučni efekti, sve je to moguće postići ukoliko se učenik – student, bude pridržavao određenih pravila, principa i saveta, koji formiraju metod po kome se odvija nastava u ovoj školi.

      Škola klasične gitare, koju vodi autor ovog teksta, koristi udžbenike prof dr Jovana Jovičića „Škola za gitaru“ 1, 2, 3, 4, 5 čiji sadržaj predstavlja osnovu izvođačke tehnike na ovom instrumentu. Veštim kombinovanjem elemenata priznatih pedagoških metoda svetske gitaristike dvadesetog veka, nastaje petotomna „Škola za gitaru“ koju karakterišu postupnost i temeljitost. Ovim udžbenicima pridodata je šira literatura u vidu dodatnih tehničkih vežbi, etida i kompozicija od posebno odabranih autora sa ciljem da učeniku uz pomoć pedagoga, osigura pouzdano savladavanje izvođačke tehnike na ovom instrumentu.Potpis_00

 Mirko Babić

Jovanovo pismo

Monografija_ObeStrane

 

 

Redosled tema vezan za početak učenja

 • mala teorija muzike
 • stav izvođača prilikom sviranja
 • položaj instrumenta prilikom izvođenja
 • položaj desne ruke
 • upoznavanje sa oznakama u gitarističkoj literaturi
 • vežbe za navikavanje rada prstiju desne ruke i – m – a (vežbe predstavljene pomoću oznaka iz gitarističke literature)
 • upoznavanje sa pojmom prazna – slobodna žica
 • imenovanje praznih žica imenima tonova koje iste intoniraju ( vezano za talijanski štim )
 • vežbe na praznim – slobodnim žicama, za navikavanje rada prstiju desne ruke p – i – m – a (vežbe predstavljene pomoću nota)
 • položaj leve ruke
 • vežbe za navikavanje rada prstiju leve ruke 1 – 2 – 3 – 4, upoznavanjem dijatonskih tonova na vratu gitare u okviru prve pozicije na svih šest žica
 • ovladavanjem dijatonskim tonovima sa prve i druge žice u okviru prve pozicije, stvara se uslov za izvođenje primereno odabranih, lakih melodija poznatih kompozicija
 • postepenim ovladavanjem dijatonskim tonovima i na ostalim žicama, uz primenu odgovarajućih vežbi, omogućava se i izvođenje primereno lakih melodija poznatih kompozicija, ali na više žica
 • nakon ovladavanja tehnike u smislu melodijskog izvođenja u prvoj poziciji, pristupa se upoznavanju sa višeglasnim sviranjem gde učenik započinje izvođenje dvozvuka, trozvuka, četvorozvuka i akorda.

 

     Dugogodišnje pedagoško iskustvo rezultiralo je ovakav redosled tema vezan za sam početak učenja. Na ovaj način učenik stiče čvrstu osnovu za dalje napredovanje u savladavanju izvođačke tehnike.

     Treba napomenuti da se temama: stav izvođača prilikom sviranja, položaj instrumenta prilikom izvođenja, položaj desne ruke, položaj leve ruke pridaje izuzetno velika pažnja. Svi ovi pložaji i njihova međuzavisnost predstavljaju uslov od koga zavisi oblikovanje tona, promena boje tona u toku izvođenja, kao i celokupna složena virtuozna izvođačka tehnika.

 

 

Tok izvođenja nastave

 • Dolazak na čas u dogovoreno vreme
 • Čas traje 60 min.
 • Nastava je individualna, času prisustvuje samo jedan učenik
 • Interval izvođenja nastave: jedan čas u nedelji za prva dva mesca. Nakon tog perioda moguće je povećati broj časova na dva časa nedeljno.
 • Praćenje i kontrola nastave odvija se preko dnevnika, školskog i učeničkog, gde oba dnevnika vodi pedagog. U školskom dnevniku pod rubrikom „naziv lekcije“ postoje dve kategorije: „provera“ i „obrada“ . Kategorija „provera“ sadrži krtak opis sadržaja metodske jedinice iz prošlog časa, koja kao takva predstavljala „domaći zadatak“. Kategorija „obrada“ sadrži kratak opis metodske jedinice koja se trenutno obrađuje na datom času i pred kraj časa upisana u učeničkov dnevnik predstavlja „domaći zadatak“ za naredni čas. Učenikov dnevnik čini sveska formata A4 sa kvadratićima tvrdih korica i služi za upisivanje „domaćih zadataka“ , primedbi, upozorenja.
 • Učenik na čas donosi svoj učenički dnevnik, udžbenik i ostali notni materijal u vidu šire literature.
 • Svoju gitaru učenik ne mora da donosi na čas, jer škola poseduje instrument istog standarda.
 • Svoju gitaru učenik donosi na nastavu ukoliko želi da svira na svom instrumentu, ili kada je gitaru potrebno naštimovati.

 

 

1 comment

  • Milan Nestorović on April 11, 2015 at 08:03

  Poštovani,
  želim da svog sina (8god) upišem u školu klasične gitare.
  Molim Vas da mi kažete gde se nalazi Vaša škola i koja je cena na mesečnom nivou.
  Pozdrav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.